Monitorovací a regulačný systém E3
Princíp činnosti:


Systém je určený na meranie a reguláciu odberu elektrickej energie. Jeho činnosť je založená na snímaní a vyhodnocovaní impulzov z elektromera, ku ktorému je zariadenie pripojené cez oddeľovací člen. Na základe vyhodnotenia impulzov sa vypočítava aktuálny odber elektrickej energie. Ten sa ďalej spracuje regulačnými algoritmami, ktorých výsledkom sú pokyny pre vypínacie spotrebiče, aby nedošlo k prekročeniu dohodnutého technického maxima.

manuál k inštalácii E3


Výstupné moduly:

Prednosťou popisovaného zariadenia je, že popri vypínaní miestnych spotrebičov pomocou vlastných výstupov, umožňuje aj vypínanie na diaľku - po celom areáli podniku, pomocou prídavných vypínacích modulov pospájaných s centrálnou jednotkou jedinou komunikačnou linkou štandardu RS 485 , čo predstavuje významnú úsporu nákladov na kabeláži.


Vstupné moduly:

Systém ďalej umožňuje meranie až dvanástich odberných miest, pričom je umožnená sumácia viacerých miest do jedného virtuálneho odbernéhomiesta. Odberné miesta môžu byť vzdialené od centrálnej jednotky a na ich snímanie sa používajú vstupné moduly, ktoré sa pripájejú na tú istú komunikačnú linku ako výstupné moduly. Synchronizáciu meracej periódy je možné previesť na ktoromkoľvek vstupnom module alebo na centrálnej jednotke Okrem spotreby elektrickej energie systém umožňuje merania rôznych iných druhov energií (plyn, voda, para, teplo...), pokiaľ je k dispozícii údaj o spotrebe vo forme impulzov. Centrálna jednotka je vybavená mikropočítačom, ktorý zabezpečuje celú činnosť systému. Uživateľské rozhranie tvorí dvojriadkový displej s ovládacími tlačidlami. Umožňuje zobrazenie aktuálneho odberu, času, stavu regulácie, dosiahnutého maxima ako aj nastavenie niektorých konfiguračných parametrov. Mikropočítač je vybavený zálohovou pamäťou, do ktorej si ukladá namerané hodnoty odberu, informácie o regulačných zásahoch a iné údaje. K dispozícii je aj sériové rozhranie RS232/485 , ktoré umožňuje pripojenie počítača PC . Pomocou neho je možné namerané údaje archivovať a následne vyhodnocovať v tabuľkovej alebo grafickej forme.

manuál k inštalácii mdi vstupných modulov


Technické prostriedky

Základom systému E3 je centrálna mikropočítačová jednotka s programovým vybavením zabezpečujúcim meranie a reguláciu odberu. K nej je možné pripojiť až 15 vypínacích modulov, umožňujúcich vypínanie vzdialených spotrebičov.

1. Centrálny mikropočítač
Je to kompaktné zariadenie umiestnené v plastovej skrinke umožňujúce pohodlnú montáž do rozvádzačov uchytením na DIN lištu 35 mm. Svojím zhotovením sa veľmi dobre hodí aj na montáž do štandardných ističových krabíc.

Najdôležitejšie technické údaje:
procesorová jednotka s 32 alebo 128 kB zálohovej pamäte
4 digitálne, opticky oddelené vstupy 5 až 24 V =
8 digitálnych, opticky oddelených tranzistorových výstupov max. 30 V js /1A
2 komunikačné rozhrania RS 485 a RS 232
uživateľské rozhranie tvorené dvojriadkovým presvetleným LCD a 4 tlačítkami
napájanie s externého zdroja 9 - 24 V, cca 1,5 W


2. Vypínací modul
Slúži na diaľkové vypínanie spotrebičov na základe povelov prijatých z centrálneho mikropočítača, s ktorým je modul prepojený komunikačnou linkou RS 485.

Najdôležitejšie technické údaje:
4 digitálne, opticky oddelené tranzistorové výstupy max. 30 V = /1A
komunikačné rozhrania RS 485, 1200Bd
napájanie z externého zdroja 8 - 24 V, cca 50 mA

3. Napájací zdroj
K zariadeniu sa dodáva napájací zdroj s menovitým nestabilizovaným napätím 2x 9V a výkonom 5VA. Je umiestnený v plastovej krabici s možnosťou uchytenia na lištu DIN 35 mm. Možno ho použiť na napájanie centrálneho mikropočítača, vypínacieho modulu, prípadne aj ďalších súvisiacich prvkov (relé a pod.) pokiaľ ich celkový odber neprekročí dovolenú hodnotu.


Zhrnutie